Home Top Ad

Responsive Ads Here

Who is called Brahmin? బ్రాహ్మణుడు' అంటే ఎవరు?


బ్రాహ్మణుడు' అంటే ఎవరు?"బ్రహ్మ జ్ఞానవాంస్తు బ్రాహ్మణః' అని బ్రాహ్మణునికి నిర్వచనం చెప్పారు. మన ఋషులు మరియు సనాతనులైన పూర్వీకులు.

ఆ॥ పాపవర్తనుండు బ్రాహ్మణుండయ్యును
నిజము శూద్రుకంటె నీచతముడు
సత్య శౌచధర్మశాలి శూద్రుండయ్యు
నతడు సద్ద్విజుండ యనిరి మునులు - శ్రీమహాభారతం'

సీ॥ ఎవ్వడు సత్యంబు నెప్పుడు బల్కు, హింసావిదూరుడు గురుజనహితార్థి
యింద్రియంబులనోర్చి ఎల్లవారల దనయట్ల జూచు ధర్మాభిరతుడు
కామంబు తగులండు కర్మంబులారును, సముచిత సంప్రయోజతనొనర్చు
అట్టి పుణ్యాత్ముని అనఘు బ్రాహ్మణుడని యనిశంబు గీర్తింతురమరవర్యు

ఆ॥ లార్జవంబు శమము నధ్యయనంబును
పరమధనమునువ్వె బ్రాహ్మణునకు
ధర్మగతికి నవియు తగు సాధనంబులు
రులను వేదవిహితముఖ్య విధులు నెనయె - శ్రీమహాభారతం - అరణ్యపర్వం

 శ్లో|| జన్మనా బ్రాహ్మణోజ్ఞేయః సంస్కారై: ద్విజఉచ్యతే |
విద్వత్వాచ్చాపి విప్రత్వం త్రిభిశ్శోత్రియ ఉచ్యతే || - 'ధర్మశాస్త్రం'

“చాతుర్వర్ణం మయాసృష్టం
గుణభేద విభాగశః”   - 'భగవద్గీతా"

శూద్రునకు జన్మించినవాడు శూద్రుడు కాగలడుగాని బ్రాహ్మణునికి జన్మించినంత మాత్రాన బ్రాహ్మణుడు కాలేడు అంటున్నది ధర్మశాస్త్రం. వేదమూ, పురాణాలు, శ్రుతులు, స్మృతులు కూడా ఇదే మాట చెబుతున్నాయి.

బ్రాహ్మణుని "ద్విజుడు” అని కూడా అంటారు. ద్విజుడు అంటే రెండు సారులు జన్మించినవాడు అని అర్ధం. మొదటి జన్మ తల్లి గర్భం నుండి జరిగిన రెండవ జన్మ సంస్కారం వల్ల జరుగుతుంది. జన్మవల్ల శూద్రత్వం లభిస్తే కర్మవల్ల బ్రాహ్మణత్వం లభిస్తుంది.

బ్రాహ్మణుడుగా పుట్టటం గొప్పకాదు.
బ్రాహ్మణుడుగా జీవించటం గొప్ప |

సర్వశాస్త్రాలు, సమస్త హైందవ ధర్మమూ ఈ విషయాన్ని నొక్కి చెప్పాయి. సమస్త బ్రాహ్మణకులానికి గాయత్రీ మంత్రాన్ని రచించి చెప్పిన శ్రీ విశ్వామిత్ర మహర్షి బ్రాహ్మణ కులంలో జన్మించలేదు. సనాతన బ్రాహ్మణ కులమంతా నమస్కరించి గౌరవించే శ్రీరాముడు బ్రాహ్మణ కులంలో జన్మించిన వాడు కాదు! శ్రీకృష్ణుడు కూడా బ్రాహ్మణ కులస్థుడు కాదు. మత్స్య- కూర్మ -వరాహ - నారసింహాది అవతారాలేవీ బ్రాహ్మణత్వం కాదు.

వేదాలలో ఎక్కడా కులప్రసక్తి లేదు.

జనహితం జనసుఖం బ్రాహ్మణుని లక్ష్యం.

బ్రాహ్మణుడు సౌందర్యాభిలాషి కాకూడదు. ఎక్కువసార్లు అద్దంలో తన ప్రతిబింబాన్ని చూచుకోకూడదు. ప్రతినిత్యం క్షురకర్మ చేయించుకొనకూడదు బహుభార్యాత్వాన్ని కలిగి వుండరాదు. సుఖాభిలాష వుండకూడదు. పాదరక్షలు ధరించకూడదు. మద్యపానం చేయకూడదు. మాంసాహారం ముట్టకూడదు.  విదేశప్రయాణం చేయకూడదు. ఇతర దేశ
  ఆహారపదార్ధాలు భుజించకూడదు. ఇతర సంస్కృతిని అన్యదేశ వస్తువులను ముట్టకూడదు. అశ్లీల శబ్దాలను ఉపయోంచకూడదు. అబద్దం చెప్పకూడదు. ఏ పరిస్థితిలోనూ కోపాన్ని ఆశ్రయించకూడదు.  ధనాన్ని, సుఖాలనూ అభిలషించకూడదు. స్త్రీలవంక నిశితంగా చూడకూడదు. ఆహారాలనూ, వస్తువులనూ, కాఫీ వంటి విదేశ పానీయాలను ముట్టకూడదు.
తాను అభ్యసించిన వేదవిద్యను ధనాశకు వినియోగించకూడదు. ప్రాణులను కర్రతోగానీ, రాయితోగానీ కొట్టకూడదు. ఏ విధమైన వ్యాపారాలు చేయకూడదు. గోష్పాదం (పిలక) లేకుండా వుండకూడదు. సినిమా నాటకాలు మున్నగునవి చూడకూడదు. ఏకపత్నీ వ్రతాన్ని తప్పక పాటించాలి. సర్వజన శాంతి సుఖాల కోసం దేవుని ప్రార్థించాలి. దైవప్రార్థనలో తన స్వార్థం విడచి జనహితాన్ని కోరుకోవాలి. జనహితంకోసమే తన జీవితాన్ని ఖర్చు చేయాలి. మనస్సు, 'మాట, శరీరం, పని, లోకహితార్ధమై వుండాలి. నేలమీదనే నిద్రించాలి. కోరికలను త్యజించాలి - బ్రాహ్మణునికి ఇన్ని నియమ నిబంధనలు వున్నాయి. ఈ నియమాలను పాటించిన ధర్మమూర్తినే బ్రాహ్మణుడు అని భావించి గౌరవించి నమస్కరించాలి.

ధార్మిక లక్షణాలున్నవారెవరైనా బ్రాహ్మణులే!
“బ్రాహ్మణ్యం' కులసంకేతపదం కాదు. గుణసంకేత పదం.

బ్రాహ్మణత్వం అంటే సత్యం!
బ్రాహ్మణత్వం అంటే నియమం!
బ్రాహ్మణత్వం అంటే నీతి!
బ్రాహ్మణత్వం అంటే విజ్ఞానం!
బ్రాహ్మణత్వం అంటే నిష్ఠ
బ్రాహ్మణత్వం అంటే ధర్మం!
బ్రాహ్మణత్వం అంది జ్ఞానం! 

'బ్రాహ్మణాయ నమోనమః'
బ్రహ్మజ్ఞానాయ నమోనమః


Note: ఈ సమాచారం కనుక నచ్చితే , నలుగురికి ఉపయోగ పడుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే, share  చేయండి like చేయండి.

No comments